Top

ข่าวการรับนิสิตใหม่


bsd.cbs.chula.ac.th
JUN
11
www.bsd.acc.chula.ac.th
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ภาคการศึกษาต้น 64
ประกาศลำดับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
MAY
28
www.bsd.acc.chula.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน และมีสิิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์
MAY
22
www.bsd.acc.chula.ac.th
การสอบข้อเขียน
กำหนดการสอบข้อเขียนทดสอบความรู้พื้นฐานในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
MAY
18
www.bsd.acc.chula.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564