Top

การสอบข้อเขียน


bsd.cbs.chula.ac.th
การสอบข้อเขียน
กำหนดการสอบข้อเขียนทดสอบความรู้พื้นฐานในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

การสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ จำนวน 4 วิชา ได้แก่วิชา

  • System Analysis
  • Algorithm
  • Database
  • Data Struture


ผู้เข้าสอบต้องทำข้อสอบทุกชุด จึงจะได้รับการพิจารณาการตรวจคำตอบ ศึกษาข้อมูลการสอบเพิ่มเติมได้ที่ https://bsd.cbs.chula.ac.th/product/view.php?id=13