Top

กำหนดการรับสมัคร นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต “สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ”


bsd.cbs.chula.ac.th
กำหนดการรับสมัคร นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต “สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ”
กำหนดการรับสมัคร นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต “สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ” ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2565

กำหนดการรับสมัคร หลักสูตร BSD
รับสมัคร: บัดนี้ จนถึง 30 กันยายน 2565
สอบข้อเขียน: 8 ตุลาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ 21 ตุลาคม 2565
ประกาศผล 25 ตุลาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยต้องเรียนผ่านวิชาด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 18 หน่วยกิต
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

รายวิชาทีใช้สอบข้อเขียน การวิเคราะห์เชิงระบบ ตรรกการโปรแกรม ฐานข้อมูล และโครงสร้างข้อมูล
Web: bsd.cbs.chula.ac.th
Facebook: BSDChula
Line: @bsdchula