Top

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก


bsd.cbs.chula.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ดูประกาศรายชื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร

การสอบข้อเขียน:
        จัดสอบในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom (รายงานตัวตั้งแต่ 8.30 น.) รายละเอียดของการจัดสอบ ข้อกำหนด ขั้นตอนการเข้าสอบจะแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครโดยตรง ภายในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564