Top

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2563


bsd.cbs.chula.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (https://bsd.cbs.chula.ac.th) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (ภาคนอกเวลาราชการ)

ประจำปีการศึกษา 2563

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

  • สำเร็จปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องโดยต้องเรียนผ่านวิชาด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 18 หน่วยกิต  หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี (ผู้สมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน  แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าดังกล่าวมาแสดงประกอบการสมัครด้วย)
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (นับถึง 30 กันยายน 2563)
  • มีคุณสมบัติอื่นตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย

2. หลักฐานประกอบการสมัคร

  • ใบสมัคร
  • สำเนาใบคะแนนรายวิชา (Transcripts)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
  • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) มีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันสอบสัมภาษณ์)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  • หนังสือรับรองว่ามีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
  • หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) 1 ฉบับ

3. สถานที่ติดต่อ ภาควิชาสถิติ ชั้น 8 อาคารมหิตลาธิเบศร

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-5650-1 หรือ
Website: bsd.cbs.chula.ac.th
Facebook : www.facebook.com/Bsdchula

4. วัน / เวลาเรียน

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกอ่านที่นี่

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าศึกษาได้ที่ http://bit.ly/3au9ltK