Top

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


bsd.cbs.chula.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน และมีสิิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์

ขอให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียนตามลำดับเลขที่สอบดังนี้

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 015

เตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตามลำดับและกำหนดเวลา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน ZOOM ของจุฬาฯ (ลิงก์ส่งไปยังอีเมลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว) ทั้งนี้หากมีข้อติดขัดประการใดให้รีบติดต่อกลับทาง รศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยตรง ที่อีเมล assadaporn@cbs.chula.ac.th ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น.