Top

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ


bsd.cbs.chula.ac.th
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวสมัครสอบ

  • ค่าสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ 1,000 บาท
    (ชำระให้หลักสูตรโดยตรง)

  • ค่าใช้จ่ายการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CU-TEP
    • สอบในระบบปกติ 900 บาท
    • สอบในระบบ E-Testing 2,500 บาท