Top

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 16) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2565


bsd.cbs.chula.ac.th
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 16) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
(Master of Science in Business Development)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 16)
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2565

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าศึกษาได้ที่  http://bsd.cbs.chula.ac.th/download/

ยื่นใบสมัครผ่าน E-mail ได้ที่
asssdaporn@cbs.chula.ac.th และ somporn@cbs.chula.ac.th

ผู้สนใจสามารถติดต่อพูดคุยกับทางหลักสูตรได้ผ่านทาง LINE Official @bsdchula ได้อีกช่องทางหนึ่ง