Top

CBS Chula Library


bsd.cbs.chula.ac.th
CBS Chula Library

 ห้องสมุด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตั้งอยู่ที่ชั้น 7-8 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และฐานข้อมูลสืบค้นออนไลน์จากแหล่งข้อมูลชั้นนำทั่วโลก เพื่อให้นิสิตของคณะได้ใช้ค้นคว้าประกอบการเรียนการสอน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการอ่านศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลเพิ่มเติม http://library.cbs.chula.ac.th/