Top

สภาพแวดล้อมที่ดี


bsd.cbs.chula.ac.th
สภาพแวดล้อมที่ดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจต่อคุณภาพทางกายภาพของนิสิต และเจ้าหน้าที่ ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งอาคารเรียนที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ร่วมกับการจัดการภูมิสถาปัตย์ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมสร้างสรรค์ ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีความเก่าแก่ และความทันสมัยภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/about/green-university/