Top

คำตอบของคำถามยอดฮิต


bsd.cbs.chula.ac.th
11. นิสิตในหลักสูตรส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่ ?
คำตอบ

มีหลากหลายนะ ตั้งแต่เพิ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี บ้างก็มีประสบการณ์ทำงานมาตั้งแต่ 1-3 ปี อายุโดยเฉลี่ยประมาณ 22 – 35 ปี ไม่ต้องห่วงเรื่องอายุ เพราะเมื่อมาศึกษาในรุ่นเดียวกันทุกคนถือว่าเป็นเพื่อนกัน นิสิตสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมชั้น อาจารย์ และวิทยากรที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ทำให้นิสิตมีความมั่นใจและความชำนาญในวิชาชีพมากขึ้น

12. BSD ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ต่างกันอย่างไร ?
คำตอบ

ในเรื่องของการเรียน วิชาความรู้ที่ได้รับไม่แตกต่างกัน และค่าเล่าเรียนจัดเก็บตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณ 24,500 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ส่วนแตกต่างกัน คือ
1. เวลาที่ศึกษา ภาคปกติ ศึกษาในเวลาราชการ ส่วน ภาคนอกเวลาราชการ ศึกษานอกเวลาราชการ เรียนตอนเย็นวันธรรมดา 18.00 น. -21.00 น. และวันเสาร์ 9.00 น. - 12.00 น.
2. ภาคนอกเวลาราชการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ จ่ายให้กับหลักสูตร 33,000 บาท
3. ภาคนอกเวลาราชการ จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานแล้วเท่านั้น อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

13. อยากเรียน BSD มาก ถ้าทำงานด้วยเรียนด้วยจะเรียนไหวมั้ย ?
คำตอบ

ไหวนะ เพราะส่วนใหญ่นิสิตภาคนอกเวลาราชการจะทำงานประจำอยู่เกือบทุกคน ส่วนนิสิตภาคปกติ อาจมีปัญหาในเรื่องเวลาที่เรียน เพราะเรียนในเวลาราชการจะตรงกับเวลาทำงานเป็นส่วนใหญ่ และนิสิตภาคปกติส่วนใหญ่มักจะศึกษาอย่างเดียว

14. BSD เปิดหลักสูตรมานานแค่ไหนแล้ว?
คำตอบ

หลักสูตรฯ เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2546 โดยเริ่มจากการภาคปกติและมีมหาบัณฑิตจบไปแล้ว 3 รุ่น จึงดำเนินการขยายการสอนในภาคนอกเวลาราชการในปี 2549 เป็นต้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ทำงานได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะความรู้ ปัจจุบันมีมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไปแล้วมากกว่า 300 คน 

Page   1  2