Top

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2562


bsd.cbs.chula.ac.th
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 กันยายน 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 กันยายน 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าศึกษาได้ที่  http://bsd.cbs.chula.ac.th/download/

1. รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษา ดาวน์โหลด

2. ใบสมัครเข้าศึกษา ดาวน์โหลด

3. หนังสือให้คํารับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา Letter of Recommendation ดาวน์โหลด