Top

ประกาศการรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคปกติ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 14 พฤษภาคม 2562


bsd.cbs.chula.ac.th
ประกาศการรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคปกติ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 14 พฤษภาคม 2562
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ) (เปิดเทอมเดือนสิงหาคม 2562) ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 14 พฤษภาคม 2562 (ยกเว้นช่วง 1-7 เมษายน 2562

ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ ซึ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างครบวงจร เหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน

 

- เป็นหลักสูตรที่สอนศาสตร์การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเน้นซอฟต์แวร์ธุรกิจ

- การพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น มองการแก้ปัญหาของธุรกิจในองค์รวม

- เน้นการฝึกทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม

- สามารถเพิ่มทักษะทางด้าน Software Startup, Data Science, E-business และ HCI ผ่านรายวิชาเลือก

 

กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ) (เปิดเทอมเดือนสิงหาคม 2562) ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 14 พฤษภาคม 2562 (ยกเว้นช่วง 1-7 เมษายน 2562

ผู้สนใจสมัครผ่านระบบการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ:

https://www.register.gradchula.com/

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.register.gradchula.com/apply/registerDetailForapply/296P4

 

ตัวอย่างรายวิชาบังคับในหลักสูตร

 • ระบบสารสนเทศธุรกิจ (Business Information System)
 • การวิเคราะห์ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจ (Business Software Requirements Analysis)
 • การออกแบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ (Business Software Design)
 • การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
 • การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management)
 • ซอฟต์แวร์ธุรกิจสตูดิโอ (Business Software Studio)

ตัวอย่างรายวิชาเลือก

 • ซอฟต์แวร์สตาร์ตอัพ (Software Startup)
 • การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)
 • การพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business Development)
 • การค้นหาองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูลขั้นสูง (Advanced Knowledge Discovery and Data Mining)
 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction)