Top

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา


www.bsd.acc.chula.ac.th
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 รับสมัครถึง 30 เมษายน 2559

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 รับสมัครถึง 30 เมษายน 2559