Top

รับสมัครเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564


bsd.cbs.chula.ac.th
รับสมัครเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ
(Master of Science in Business Development)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 15)
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าศึกษาได้ที่  http://bsd.cbs.chula.ac.th/download/

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อพูดคุยกับทางหลักสูตรได้ผ่านทาง LINE Official @bsdchula ได้อีกช่องทางหนึ่ง