Top

คำตอบของคำถามยอดฮิต


bsd.cbs.chula.ac.th
1. หลักสูตร BSD แตกต่างจากหลักสูตร MIS อย่างไร ?
คำตอบ

แตกต่างตรงที่หลักสูตร BSD เน้นกระบวนการทั้งหมดของการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ (Software Engineering) แต่หลักสูตร MIS เน้นการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ คือการนำซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในภาพรวม

2. อยากทราบแนวทางการเรียนการสอน ?
คำตอบ

การเรียนการสอน เน้นให้นิสิตค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ผู้สอนคอยให้คำปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด การมอบหมายงานส่วนใหญ่จะเป็นงานกลุ่ม ทำให้นิสิตได้ฝึกฝนทางด้านวิชาการ และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นไปพร้อมๆ กัน

3. ต้องแต่งกายอย่างไร สำหรับวันเข้าสอบ ?
คำตอบ

ควรแต่งการให้สุภาพ สวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่ว่าจะเป็นวันสอบ หรือวันที่จะต้องมาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย สอบได้แล้วเวลามาเรียนก็ต้องแต่งกายสุภาพ ไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุด

4. มีข้อกำหนดในการทำข้อสอบอย่างไรบ้าง ?
คำตอบ

มีเวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง จะเลือกทำชุดไหนก่อนหลังก็ได้ ตามแต่ถนัด แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องทำข้อสอบให้ครบทุกชุด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับพิจารณาในการตรวจกระดาษคำตอบทั้งหมด

5. ต้องนำอุปกรณ์อะไรบ้างมาในวันสอบ ?
คำตอบ

ควรเตรียม ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ หรือน้ำยาลบคำผิด และไม้บรรทัดมาให้พร้อม และควรสำรองเครื่องเขียนไว้ด้วยก็จะเป็นการดีนะ แล้วอย่าลืมบัตรเข้าห้องสอบ และบัตรประชาชนมาแสดงในวันสอบด้วย

6. สอบข้อเขียน ยากไหม ออกวิชาอะไรบ้าง เป็นอัตนัย หรือปรนัย ?
คำตอบ

ข้อสอบออก 4 วิชา ไม่ยากจนเกินไปหรอกนะ ถ้าเตรียมตัวมาดีก็ทำได้ เพราะว่าข้อสอบเน้นอัตนัย และมีปรนัยบ้าง ได้แก่
1.ตรรกการโปรแกรม (Algorithm)
2.การวิเคราะห์เชิงระบบ (System Analysis)
3.ฐานข้อมูล (Database) และ
4.โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)

7. ต้องมีผลคะแนน CU-TEP เท่าไหร่จึงจะสมัครได้ ?
คำตอบ

ต้องมีผลคะแนนสอบความถนัดภาษาอังกฤษ CU-TEP เทียบกับคะแนน TOEFL 400 คะแนน เป็นอย่างต่ำ จึงจะสมัครได้ สำหรับผู้ที่มีผลสอบ CU-TEP ที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันเปิดเรียน สามารถนำมายื่นสมัครได้ แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผล CU-TEP แนะนำให้ไปสอบไว้ก่อนนะ ผล CU-TEP มีอายุ 2 ปี ดูรายละเอียดการสอบ CU-TEP ได้ที่ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th

8. ปัจจุบันทำงานด้านคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์ จะศึกษาในหลักสูตรนี้ได้หรือไม่ ?
คำตอบ

เรียนได้นะ เพราะว่าหลักสูตรนี้ไม่ได้สอนเขียนโปรแกรม หลักสูตรนี้เน้นไปที่กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ตอบสนองต่อธุรกิจ หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารโครงการ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ หรือ โปรแกรมเมอร์

9. ถ้าไม่ได้เรียนจบ ป.ตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถสมัครเรียนได้หรือไม่ ?
คำตอบ

เรียนได้ ถ้าได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต แต่ภาคนอกเวลาราชการ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันปิดรับสมัครด้วยนะ

10. เลือกเรียนแผน ก (วิทยานิพนธ์ ) หรือ แผน ข (โครงการพิเศษและสอบประมวลความรู้) ดี ?
คำตอบ

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน กรณียังไม่มีประสบการณ์ทำงานหรือมีน้อยกว่า 1 ปี เช่น เป็นนิสิตเพิ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นต้น จะต้องศึกษาในแผนการศึกษา ก เท่านั้น แต่ในกรณีมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 1 ปี สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนการศึกษา ก และ ข

Page   1  2